жьэмей


жьэмей

псалъэгъуей, зыгуэр гурыIуэгъуэу жыIэным темыгъэпсыхьа цIыху
неразговорчивый, замкнутый человек

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.